Naudinga informacija

 

               Gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma dvišaliu pagrindu, kai abi sutarties pusės susitaria ir pritaria pirkimo-pardavimo sutarties sąlygoms. Sutartis gali būti sudaroma metams, pusmečiui, ketvirčiui, mėnesiui ar kt. periodui dėl kurio susitariama.

Sudaryta gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartis gali būti pratęsiama tik pasirašius susitarimą dėl jos pratęsimo. Nutraukti sudarytą sutartį galima tik šalims sutarus dėl jos nutraukimo, arba vienai iš šalių to reikalaujant, kai kita sutarties šalis nevykdo sutarties sąlygų ir prieš 10 dienų raštiškai įspėja kitą šalį dėl sutarties nutraukimo.

Gamtinių dujų tiekimas gali būti ribojamas arba nutrauktas: (i) jeigu Pirkėjas nevykdo arba netinkamai vykdo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus (Pardavėjas prieš 10 dienų įspėja Pirkėją); (ii) avarinių situacijų ar ekstremalios padėties atvejais. Jei dėl avarinės situacijos ar ekstremalios padėties šalis visiškai ar iš dalies negali vykdyti savo įsipareigojimų, nustatytų sutartyje, paveiktosios šalies įsipareigojimų vykdymas sustabdomas tiek ir tokiu laipsniu, kiek trunka avarinė situacija ar ekstremali padėtis. Avarinių situacijų ar ekstremalios padėties atveju dujų tiekimas vykdomas vadovaujantis teisės aktais reglamentuojančiais tokio pobūdžio atvejus.

Ginčai tarp sutarties šalių sprendžiami tarpusavio susitarimu, derybomis, gera valia bendradarbiaujant. Nepavykus ginčų išspręsti šalių tarpusavio susitarimu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka LR teismuose. 

                Dujų tiekėjas privalo išnagrinėti gaunamus prašymus, pasiūlymus ir skundus dėl sutarties vykdymo ar teikiamų ar numatomų teikti paslaugų ir atsakyti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos. Skundus teisės aktų nustatyta išankstinio skundų nagrinėjimo ne teismine tvarka pagal savo kompetencija nagrinėja: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

 

 

 
smart foreash